RYU KYU BUJUTSU KENKYU DOYUKAI

(Toshihiro Oshiro)

BOJUTSU KATA

Donyukon Ichi

Donyukon Ni

Choun No Kun Sho

Choun No Kun Dai

Ryubi No Kun

Shuji No Kun

Sakugawa No Kun

Shirataru No Kun

Tomari Shirataru No Kun

Yunigawa/Yonegawa No Kun/Hidari Bo

Shinakachi / Sunakake

Chikin Bo / Tsuken Bo


SAI JUTSU KATA

Sai jutsu Kihon Kata Ichi

Sai jutsu Kihon Kata Ni

 

TRADIČNÍ KATA

Shimabukuro No Sai Ichi

Shimabukuro No Sai Ni

Nakan Dakari No Sai

Kyan No Sai

Kishaba No Sai Sho

Kishaba No Sai Dai

 

TONFA KATA

Kihon No Tonfa

Shikina No Tonfa

Shima No Tonfa

 

KAMA KATA

Kishaba No Kama Ichi

Kishaba No Kama Ni

 

NUNCHAKU KATA

Tomo Yoshi Nunchaku