KATA


Kihon Kata Ichi
Kihon Kata Ni
Kihon Kata San
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naifanchi Shodan
Wankan
Wanshu
Rohai
Tomari Passai
Itosu Passai
Jitte
Arakaki No Sochin

 

 SONOBA KIHON


Choku Zuki
Age Uke
Uchi Uke
Soto Uke
Gedan Barai
Shotei Ate
Mawashi Geri
Yoko Geri
Gedan Shuto Uke
Chudan Shuto Uke
Moto Dachi

 

IDO KIHON


Neko Ashi Dachi Suri Ashi
Neko Ashi Dachi
Neko Ashi Dachi Mae Geri
Zenkutsu Dachi Gedan Barai
Motobu Dachi
Chudan Oi Zuki
Jodan Age Uke
Chudan Gyaku Zuki
Neko Ashi Dachi Shuto Gedan Harai Uke
Mae Geri Gyaku Zuki
Neko Ashi Dachi shuto Uke
Zenkutsu Oi Zuki
Chudan Soto Uke